Greiti vertimai

Vertimų tvirtinimas

Pastaraisiais metais dėl globalizacijos, migracijos, turizmo ir rinkų internacionalizacijos vis dažniau ir didesniais mastais prireikia vertimų tvirtinimo.

Vertimo tvirtinimas – tai liudijimas, įrodantis, kad:

 1. teksto (dažniausiai valstybės institucijų išduoto dokumento) vertimas buvo atliktas oficialiai, t.y. jį atliko registruotas ekonominis subjektas, turintis teisę užsiimti vertimų veikla, o tai reiškia, kad tai gali būti tiek juridinis, tiek fizinis asmuo;
 2. vertėjas yra susipažinęs su teisine atsakomybe už melagingą ar žinomai neteisingą teksto vertimą. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

Vertimo tvirtinimas gali būti reikalingas šiais tikslais:

 • dokumentų pristatymas į Lietuvos Respublikos institucijas;
 • kelionės į užsienį darbo, atostogų ar kitais tikslais;
 • įmonės, įstaigos ar organizacijos vidaus tvarkos ar verslo tikslais ir t.t.;
 • studijų baigiamųjų darbų ar jų dalies vertimo, redagavimo tvirtintimas, kai to reikalauja ugdymo įstaiga.

Mitas: sertifikuoti vertimai Lietuvoje

Universalaus autorizuotų vertimų standarto nėra, o sertifikavimo procesas įvairiose šalyse skiriasi. Dažnai sulaukiame užklausų su poreikiu gauti sertifikuotus vertimus (akivaizdu, kad dalis interesantų būna suklaidinti). Atsakome: Lietuvoje, kaip ir kai kuriose kitose šalyse, prisiekusių vertėjų nėra, nėra ir įstaigos, kuri šiuos procesus reguliuotų, Lietuvos Respublikoje toks teisės aktas dar tik rengiamas. Jei Jums reikia konkrečioje šalyje, konkrečioje įstaigoje pripažįstamo vertimo, turite kreiptis į vertėją, kuris yra atestuotas pagal atitinkamos šalies standartus. Dokumentus ir jų turinį reikia pritaikyti prie galiojančių konkrečios šalies įstatymų. Kai reikia išversti teisinį ar administracinį dokumentą, reikia atlikti specialų procesą. 

Tose šalyse, kur galioja prisiekusiųjų vertėjų įstatymas, prisiekusiojo vertėjo parašu ir antspaudu patvirtinamas prisiekusiojo vertėjo atliktas ir patikrintas bei su originalu sulygintas vertimas (dar vadinamas sertifikuotu vertimu). Šie vertėjai turi specialų Užsienio reikalų ministerijos leidimą versti oficialius dokumentus, o tai reiškia, kad jie turi oficialų valdžios institucijų suteiktą statusą / įgaliojimą (kaip notarai Lietuvoje). Šiuo patvirtinimu, o tiksliau – dokumento legalizavimu patvirtinama, kad prisiekusiojo vertėjo vertimas yra lygiavertis dokumento originalo vertimui ir turi tokią pačią teisinę galią (vertėjas vienu kartu atlieka ir vertėjo, ir notaro funkciją). Prisiekusiojo vertimo gali prireikti įvairių rūšių dokumentams: civiliniams liudijimams, testamentams, notarinėms sutartims, techniniams, teisiniams ar administraciniams dokumentams, diplomams, mokslininkų atestatams, įmonių įstatams ir daugeliui kitų. Prisiekusiojo vertėjo legalizuotas dokumentas užtikrina, kad skirtingose jurisdikcijose šis dokumentas turės vienodą teisinę galią. Tokiu būdu prisiekusieji vertėjai tarptautiniu mastu pripažįstami kaip profesionalai, turintys teisę pateikti šiuos dokumentus valstybinėms tarnyboms, įstaigoms ar organizacijoms.

Norėdami tapti prisiekusiaisiais vertėjais, kandidatai turi turėti užsienio kalbų magistro laipsnį arba specializuotos mokyklos diplomą ir pateikti prašymą konkrečios šalies, kurioje pageidauja dirbti, atsakingai institucijai. Prisiekusiojo vertėjo licencijos gavimo procesas įvairiose šalyse skiriasi. Tačiau visi jie turi turėti pažymėjimą, kurio parašą ir antspaudą Užsienio reikalų ministerija įregistravo per regiono, kuriame dirba vertėjas, apylinkės tarybą. Prisiekusieji vertėjai turi turėti kalbotyros, terminologijos ir teisės aktų žinių, nes jie privalo laikytis etikos kodekso ir teisės aktais nustatytos darbo tvarkos.

Tačiau ši tvarka negalioja Lietuvos Respublikoje. Mūsų šalyje vertimų tvrtinimas įgyvendinamas kitais būdais, užpildant šią grandį kitais teisiniais keliais. Toliau straipsnyje pateikiame išsamią informaciją apie mūsų šalyje ir mūsų vertimų biure naudojamus vertimų tvirtinimo būdus.

Galimi vertimo tvirtinimo būdai Lietuvoje:

Notarinis tvirtinimas. Vertimo tekstas gali būti segamas su originaliu dokumentu arba dokumento nuorašu. Notaras ant originalaus dokumento kopijos uždeda savo spaudą, antspaudą ,,Kopija tikra“, dokumentas registruojamas notaro (-ės) knygoje. Šia procedūra notaras liudija, kad nuorašas atitinka pateiktą dokumentą. Prie originalaus dokumento ar jo nuorašo pridedamas paskutinis puslapis, kuriame nurodomi duomenys apie vertėją ir notarą. Tvirtinant pas notarą, pastarasis savo parašais ir antspaudais liudija vertėjo parašo tikrumą. Svarbu pažymėti, kad šis dokumento tvirtinimas nepatvirtina dokumento ir juo labiau vertimo turinio tikrumo. Jei reikalingas vertimo turinio tikrumo patvirtinimas, būtina pridėti vertėjo atsakomybės / sąžiningumo deklaraciją – vertėjas deklaruoja ir savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už melagingai ar žinomai neteisingai (tyčia) atliktą vertimą.

Dokumentų legalizavimas. Tai notaro atliekamas tarptautiniu mastu pripažįstamas dokumentų legalizavimas, kitaip vadinamas tvirtinimas apostile (dokumento legalizavimo pažyma), kuri reikalinga tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje. Dokumentų tvirtinimas specialia tarptautine pažyma (tarpt. Apostille) – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas, tokiu būdu legalizuojant dokumentą, t.y. patvirtinant, kad tai – oficialus dokumentas. Dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose. Šį tvirtinimą vykdo Lietuvos Respublikos notarai, ne Užsienio reikalų ministerija. Svarbu pažymėti, kad dokumento legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (tarpt. Apostille) nepatvirtina dokumento turinio tikrumo ir kad dokumentas parengtas laikantis dokumentų rengimą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.

Tvirtinimas biuro antspaudu ir rašytiniu vertėjo parašu, antspaudu.

Vertėjo tvirtinimas skaitmeniniu kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patikimas, ekonomiškas, spartus tvirtinimas.

Vertėjo atsakomybės / sąžiningumo deklaracija. Vertėjo deklaracijoje nurodoma, kad vertėjas yra susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už melagingai ar žinomai neteisingai atliktą vertimą.

Vertimo veiklą vykdančio ekonominės veiklos subjekto užsakymo atlikimo pažymaVertėjo pažymoje nurodomas vertėjo, kaip ekonominę veiklą vykdančio subjekto, veiklos pagrindas ir duomenys: vertėjo išsilavinimas (išsilavinimą suteikusi įstaiga, diplomo Nr.), leidžiantis užsiimti vertėjo veikla, Lietuvos statistikos departamentui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruota vykdoma veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK) bei LR Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotos pažymos / liudijimo Nr. kaip tokios vykdomos veiklos pagrindas. Pažyma adresuojama užsakovo nurodytam gavėjui, nurodomas užsakovas ir atlikto vertimo detalės identifikacijai. 

Inovacijos vertimų tvirtinimo procese

Dabartiniais laikais, kai dėl technologijų iki minimumo sutrumpėjo laikas, kai informacija gaunama iš karto, pasikeitė dokumentams keliami reikalavimai. Todėl daugelis įmonių pageidauja tvirtinimo kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip greito sprendimo daugelyje kasdienių procesų. Tiesą sakant, kai kuriems klientams tai tampa vieninteliu būdu vykdant didelius konkursus, kuriuose dažnai dalyvauja viešojo administravimo institucijos. Dera pažymėti, kad laikai tampa dinamiškesni, o įvairiose skirtingose šalyse veikiančios įmonės tampa vis konkurencingesnės. Iš tikrųjų jos gali dalyvauti konkursuose visoje Europos Sąjungos teritorijoje, užtikrindamos, kad jų perduodami dokumentai yra parengiami reikiama kalba ir atitinka privalomą skaitmeninio parašo rekvizitą. Deja, kiekvienos šalies skaitmeniniai parašai dar nėra vienodai pripažįstami Europos lygmeniu dėl trūkstamo vieningo teisinio reguliavimo, bet technologijos ir teisėkūros procesai taip pat nestovi vietoje ir situacija nuolat vystosi.

Be to, kad skaitmeninio parašo prašoma tuose procesuose, kuriuose jis yra privalomas, daugelis įmonių šią paslaugą renkasi ir kitoms procedūroms. Kadangi kvalifikuotu skaitmeniniu parašu patvirtintas vertimas turi tokią pačią teisinę vertę kaip ir įprastu būdu pasirašytas tekstas, bet kokio tipo sutartyse, dokumentuose ir deklaracijose tai yra geras būdas pagreitinti laiką tarp fizinių ar juridinių asmenų, kuriems kitu atveju tektų dukart fiziškai atvykti į vertimų biurą, kad galėtų pateikti dokumentus vertimui ir atsiimti išverstus bei patvirtintus dokumentus. Dėl vertimų su elektroniniu parašu supaprastėjo procesai, leidžiama sklandžiai keistis informacija tinklais, taip užtikrinant visišką teisėtumą. Naudojant elektroninį parašą, pakanka atsiųsti skenuotą dokumento kopiją el. paštu ir mūsų vertimų biuras atliktą vertimą patvirtins kvalifikuotu skaitmeniniu būdu. Dar vienas privalumas – priešingai nei tvirtinant notarine tvarka, verstino dokumento originalas šiuo atveju nėra būtinas.

Mūsų vertimų biure, taupant Jūsų laiką ir optimizuojant darbo procesus, vertimai dažniausiai tvirtinami pasitelkus technologines inovacijas – teisiškai pripažįstamą kvalifikuotą elektroninį parašą. Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas numato, kad elektroninis parašas, kuriuo pasirašytas elektroninis dokumentas, turi tokią pat juridinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisiniame procese. Europos Sąjungos eIDAS reglamento 25 straipsnis numato, kad kvalifikuotas elektroninis parašas bet kurioje ES valstybėje narėje pripažįstamas kaip turintis tokią pačią teisinę galią kaip ir ranka rašytas parašas. Todėl jis pripažįstamas bet kurioje valstybėje narėje, neatsižvelgiant į tai, kur jis buvo pasirašytas.

Kas yra kvalifikuotas elektroninis parašas?

Elektroninis parašas vienu metu yra vertėjo pasas ir parašas internete bei visame likusiame informacinių technologijų pasaulyje.

Pasirašyti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (eIDAS) reglamento reikalavimus. ES veikiančios kompetentingos įstaigos, remdamosi eIDAS reglamento reikalavimais, tikrina ir nustato, kokie el. parašo kūrimo įrenginiai ir iki kada gali būti naudojami kvalifikuotiems parašams kurti. Europos Komisija, remdamasi šia informacija, sudaro ir nuolat atnaujina tokių įrenginių sąrašą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 3 str. 10 d. numato, kad elektroninis parašas yra elektroninės formos duomenys, kurie yra prijungti prie kitų elektroninės formos duomenų arba logiškai susieti su jais ir kuriuos pasirašantis asmuo naudoja pasirašydamas.

Daugiau nei tik parašas

Kaip jau minėjome, ES ir LR teisės aktais įtvirtintas kvalifikuotas elektroninis parašas turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir įprastas parašas. Vis tik tai yra daugiau nei tik parašas. Tvirtinimas elektroniniu parašu yra itin patikimas, nes susietas su pasirašomais duomenimis. Kuomet rašytinis parašas teisme turėtų būti įrodomas, elektroniniu parašu pasirašiusio asmens identifikacija nustatoma jau iškart, be papildomo vargo. Parašo kūrimo metu naudojami tokie algoritmai, kurių dėka neįmanoma pagal viešajį raktą nustatyti privataus rakto, arba gauti pasikartojantį simbolių rinkinį. Tai leidžia užtikrinti, kad joks asmuo negalės pasirašyti už kitą asmenį ir joks asmuo negalės išsiginti savo parašo. Bet koks duomenų pakeitimas būtų aptiktas tikrinimo metu. Pasirašantį asmenį identifikuojantį sertifikatą pasirašo sertifikavimo įstaiga, akredituota kaip elektroninius sertifikatus išduodanti organizacija. Be to, kvalifikuotas parašas yra asmeninis ir neperduodamas, todėl visada priklausys minėtam asmeniui.

Elektroninis parašas sudarytas iš dviejų kvalifikuotų skaitmeninių sertifikatų, iš kurių vienas yra skirtas nustatyti tapatybę, kitas – pasirašyti. Elektroninio parašo technologija atlieka tą patį patvirtinimą kaip ir notaras – patikrina ir patvirtina vertėjo asmens tapatybę. Atsiradus kvalifikuotam elektroniniam parašui, kuris pagal LR ir ES teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, mažėja poreikis vertėjo parašo tikrumą (vertėjo tapatybę) tvirtinti notariškai, nes vertėjo tapatybę patvirtina naudojama elektroninio parašo sistema.

Keletas pagrindinių privalumų mūsų klientams:

 • Patikima, nes dokumentas po pasirašymo niekada nekeičiamas.
 • Patikima, nes pasirašantį asmenį identifikuojantį sertifikatą pasirašo sertifikavimo įstaiga, akredituota kaip elektroninius sertifikatus išduodanti organizacija. Tai tarsi trečioji šalis, kuri užtikrina pasirašančiojo tapatybės tikrumą.
 • Pigiau ir greičiau nei biuro fiziniu antspaudu ar notariniu būdu tvirtinami dokumentai, nes nereikia niekur vykti. Tai iš esmės pakeičia notarinį tvirtinimą.
 • Patogu.

Šaltiniai:

 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
 2. https://lexparency.org/eu/32014R0910/ART_25/
 3. http://www.elektroninis.lt/
 4. https://www.gosign.lt/lt/ 
 5. http://www.notarurumai.lt/index.php/lt/notarai
 6. https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille
 7. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=19l7d4rxb7&actualEditionId=rKiNRlcMdw&documentId=TAIS.285520&category=TAD
 8. https://www.infolex.lt/ta/66150:str235
 

Vertimų tvirtinimas

Greita, patogu, efektyvu

Vertimus tvirtiname patikimu ir Jums patogiu būdu, pasitelkdami inovacijas ir technologijas.

Greiti vertimai
Kodėl verta rinktis mus?

Kuriame sėkmingus, tvarius, pelningus
produktus

Bendraukime
Top
Pateikite
užklausą.